รงงานกระดาษแห่งแรกของคนไทย เพื่อคนไทย กว่า 65 ปีของบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด ในธุรกิจอุตสาหกรรมกระดาษและผลิตภัณฑ์จากกระดาษ เรายึดหลักบรรษัทภิบาลในการดำเนินธุรกิจและการบริหารจัดการองค์กร

      ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับความไว้วางใจจากหลายองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้มีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระดาษอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าสู่สังคมและรองรับอุตสาหกรรมกระดาษที่เติบโตในอนาคต พร้อมที่จะก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Bang Pa-In

      วังบ้านดอกไม้ เดิมเป็นวังที่ประทับของนายพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน (พระราชโอรสองค์ที่ 35 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว) บิดาแห่งการรถไฟไทย และผู้ริเริ่มกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งแรกในประเทศไทย

      วังบ้านดอกไม้เคยเป็นที่ตั้งกรมป่าไม้ภายหลังจากที่ราชสกุลบุรฉัตรขายวังให้กรมป่าไม้ ในปัจจุบัน ได้เปลี่ยนเป็นสำนักงานกลางของบริษัท โรงงานอุตสาหกรรมกระดาษบางปะอิน จำกัด จนกระทั่งใน พ.ศ. 2548 วังบ้านดอกไม้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานโดยกรมศิลปากรพื้นที่โบราณสถานประมาณ 3 ไร่ 65 ตารางวา